De-Enigma

Playfully Empowering Autistic Children

Autizam utiče na način na koji osoba komunicira i doživljava svet oko sebe.

Teškoće u korišćenju i razumevanju verbalnih i neverbalnih signala (izrazi lica, gestikulacija, ton glasa), prepoznavanje, razumevanje i reagovanje na društvene i emotivne signale drugih ljudi, a zatim reagovanje na njih predstavljaju neke od osnovnih karakteristika autizma.

Ove teškoće mogu imati veliki uticaj na život osobe sa autizmom - kod kuće, u školi, na poslu i u zajednici - dok pokušavaju da se kreću u društvenom svetu.

O PROJEKTU

Postoji niz intervencija i metoda učenja kreiranih da poboljšaju socijalne i emocionalne veštine autistične dece. Intervencije koje su zasnovane na kompjuterskoj tehnologiji smatraju se posebno korisnim jer su u saglasnosti sa potrebom dece sa autizmom za pravilnošću, ponavljanjem i predvidljivošću. Roboti, posebno oni humanoidni, takođe se koriste kao deo nastavnih intervencija za autističnu decu sa izvesnim uspehom. Na primer, jedan Milo korišćen je za poboljšanje sposobnosti dece da prepoznaju sreću, tugu, bes, i strah. Milo bi prikazao ove izraze lica i od deteta bi se tražilo da identifikuje tačne emocije odabirom odgovora brojnih opcija na iPad uređaju. Do sada, međutim, sve raspoložive robotske intervencije su prilično ograničene u prirodi, tako da su one:

https://www.bestwatchreplicas.co/

replicafinds.com

(1)

isključivo fokusirane da deca prepoznaju ciljne emocije, ne i da reaguju na njih adekvatno

(2)

sprovođene na takav način da osoba daljinski kontroliše ponašanje robota putem bežičnog sistema zasnovanom na daljinskom upravljanju.

“Ono što nedostaje je dinamičan, kontekst-senzitivni pristup, u kome se robot ponaša u skladu sa reakcijama deteta.”

DE-ENIGMAevropski projekat velikih razmera, nastoji da odgovori na ovo. DE-ENIGMA nastoji da izgradi robotsku tehnologiju koja će energično i precizno pratiti i prepoznavati dečije facijalno, telesno, i vokalno ponašanje i prirodne interakcije u okruženju, i reagovati na odgovarajući način na osnovu posmatranog ponašanja deteta – sa krajnjim ciljem da pomogne autističnoj deci i mladima da unaprede svoje veštine socijalne komunikacije u strukturiranom učenju i u svakodnevnim interakcijama.

KONTAKT