CILJEVI I ZADACI PROJEKTA

Opšti cilj DE-ENIGMA projekta je da ostvari robusnu, kontekst-senzitivnu, multimodalnu i naturalističku ljudsku-robot interakciju (tzv. HRI) koja ima za cilj unapređenje veština socijalne imaginacije dece sa autizmom.

Ovo prevazilazi, i u značajnoj je suprotnosti sa stanjem postojeće tehnologije u mašinskoj analizi facijalnog, gestovnog i vokalnog ponašanja koja se koristi u (komercijalno i na drugi način) dostupnim HRI aplikacijama fokusiranim na čoveka.
Realizacija kontinuiranog efikasnog dijaloga između deteta i robota kao deo terapeutskog procesa koji decu uči socio-emocionalnim veštinama, kao što su prepoznavanje i prikazivanje odgovarajuće emocije i društvena ponašanja u relevantnim kontekstima, takođe zahteva efikasno planiranje i izvršenje ponašanja robota.

Dizajn efektivnih ponašanja robota za ciljnu grupu korisnika, kao i održavanje socijalnog dijaloga u cilju razvijanja dečijih veština na duži rok je personalizovaniji i dugoročno orijentisaniji napor nego što je ikada realizovano. Ovo prevazilazi dugoročne interakcije ili terapeutski rad koji trenutno ne uključuju prilagođavanje ponašanja kao deo autonomne petlje za povećanje razvoja korisničkih veština.